1 av 2 markedsfører alkohol i sosiale medier

En ny rapport fra analyseselskapet Rambøll viser at om lag halvparten av undersøkte alkoholprodusenter og -leverandører bryter reklameforbudet på sosiale medier. – Det ser ut som sosiale medier har blitt en frisone for alkoholreklame. Nå må håndhevingen moderniseres, sier Eli Marie Stavlund i Av-og-til.

Det har kommet mange reaksjoner etter at Helsedirektoratet sendte ut varsel til alkoholprodusenter- og leverandører som hadde markedsført alkohol i sosiale medier. Nå viser en fersk rapport at reklameforbudet i liten grad følges, og at omfanget av brudd er stort.   

– Dette viser viktigheten av tilsynet Helsedirektoratet nå har gjennomført! Mangel på håndheving av reklameforbudet i sosiale medier og fraværet av kontroll med næringen, har latt det få vokse frem en ukultur hvor loven brytes i stor skala. Hele 1 av 2 av aktørene som har blitt undersøkt bryter reklameforbudet.  

Det sier Eli Marie Stavlund, fungerende generalsekretær i organisasjonen Av-og-til – som har gitt Rambøll i oppdrag å utarbeide en rapport om omfanget av alkoholreklame i sosiale medier.  

Rapporten «Reklameforbud mot alkohol i sosiale medier» viser blant annet at:

  • 57 av 126 alkoholprodusenter- og leverandører kontrollert av Helsedirektoratet, fikk varsel om brudd på reklameforbudet. 
  • Av 36 aktører undersøkt i rapporten, ble det avdekket over 700 brudd, i snitt 20 brudd per aktør. 
  • Intervjuer viser et stort sprik i forståelsen av forbudet mellom alkoholbransjen og Helsedirektoratet.  

– Alkohol er ingen vanlig vare, og de aller fleste er enig i reklameforbudet – og at vi ikke er tjent med å åpne for reklame for alkohol. Det er flertall i befolkningen for reklameforbudet, det er bred politisk enighet – og gjennom intervjuene som er gjennomført i rapporten kommer det tydelig frem at dette også i stor grad støttes av næringen, sier Stavlund og legger til:  

– Men loven mister sin verdi dersom den ikke følges. Reklamepengene har gått fra lineær TV til sosiale medier, da må reklameforbudet følges opp der, understreker Stavlund.  

I rapporten kommer det også frem at mange av produsentene er blitt overrasket over hvordan regelverket skal tolkes.  

– Det er tydelig at det trengs mer kunnskap hos alkoholbransjen om reklameforbudet, sier Stavlund.

– Håndhevingen må moderniseres 

Det er Helsedirektoratet som skal sørge for at alkoholprodusenter følger reklameforbudet i sosiale medier. Etter å ha sett hvor stort problemet har fått utvikle seg til å bli, er Stavlund i Av-og-til er tydelig på hva løsningen er.  

– Vi må ha et tilsyn og oppfølging av regelverket som er tilpasset en sosiale medie-hverdag hvor markedsføring kan spres i stor skala til veldig mange veldig raskt. Vi trenger hyppigere tilsyn og store nok økonomiske konsekvenser for de som bryter forbudet, slik at aktørene ikke lengre vil se det som lønnsomt å ta sjansen på å bryte forbudet. Håndhevingen må moderniseres.  

Hun mener det i dag kan se ut til å være nesten uten konsekvenser å bryte loven om reklameforbudet. 

– Vi støtter at det nå kommer på plass et overtredelsesgebyr når reklameforbudet brytes. Vi håper det snarlig kommer på plass et gebyr som er av en slik størrelse at det virker preventivt og ikke minst: At Helsedirektoratet får nok ressurser til å følge opp brudd raskt.  

Uthuling av loven ikke løsningen 

I mediesakene knyttet til brudd på reklameforbudet i sosiale medier kan man ifølge Stavlund ha fått inntrykk av at en samlet bransje er misfornøyd med tilsynet, og ønsker en liberalisering av reklameforbudet i sosiale medier.  

– Bildet i rapporten er langt mer nyansert. At noen roper veldig høyt, betyr ikke at de har rett – eller bred støtte. Flere i bransjen ønsker tilsynet velkommen, og har ventet på å få tydeligere svar på hva som er lov og ikke i sosiale medier. Vi ser også at det er bred støtte til reklameforbudet, selv om enkelte tar til orde for en uthuling av loven i sosiale medier for å få økt spillerom.   

Hun tror årsaken til at bransjen reagerer ulikt, kan henge sammen med hvordan de har forholdt seg til lovverket.   

– Vi ser at noen bevisst har utnyttet fraværet av tilsyn for å markedsføre alkohol i sosiale medier, fordi de kan tjener penger og markedsandeler på det. Dette har potensielt gått utover den andre halvparten i bransjen som har fulgt reglene, og med det kanskje tapt markedsandeler. Slik skal det ikke være.